บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง วิทยาลัยการอาชีพเทิง และโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด

วิทยาลัยการอาชีพเทิง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึ […]