ทำเนียบบุคลากร


นายฉัตรพล  นันทะเสน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางอรุณ ศรีบวรชัย
ครูชำนาญการ

55

นางพวงทอง สุทธศิลป์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเฉลิม ค้าแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวาสนา แสนชันแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวมารยาท จุฬากุล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอารมณ์ สุขจินดา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเสาวนีย์ อุตมา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวีรวัฒน์ เงินท็อก
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสำราญ เอี่ยวเฮ็ง
ครูชำนาญการ

นางกาญจนา เสมอใจ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพิสมัย ไชยเลิศ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุพิน อินทะวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายยุติธรรม ธรรมโม
ครู

นางอารยา พลเยี่ยม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจันทร์เพ็ฐ สุยะสืบ
พนักงานราชการ

นางสาวกัลยา ปิ่นตาบูล
ครูธุรการ

นางสาววนิดา   ยะนันท์
ครูพี่เลี้ยง

นายธีรนัย ตันติเกียรติเจริญ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวยลดา อุตมะ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวศิรินยา กากูล
นักศึกษาฝึกประสบการณ์