ข้อมูลโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์ของ โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120625
รหัส Smis 8 หลัก       : 57040146
รหัส Obec 6 หลัก       : 120625

อักษรย่อของโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด
ชต.       หมายถึง         : โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด
ชื่อภาษาอังกฤษ          : CHUMCHONBANTATALAD SCHOOL
คำขวัญของโรงเรียน    : วิชาการก้าวหน้า กีฬาเลื่องลือ ยึดถือคุณธรรม นำสู่การปฏิรูป
ปรัชญาของโรงเรียน    : นัตถิ ปัญญา สะมา อาภา แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญาไม่มี

อัตลักษณ์  
กล้าคิดกล้าทำ  มีภาวะความเป็นผู้นำ
เอกลักษณ์
โรงเรียนน่าอยู่  ภูมิทัศน์รื่นรมย์

วิสัยทัศน์ Vision
อ่านได้คิดเป็น  เน้นคุณธรรม
น้อมนำศาสตร์พระราชา  จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม

พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้  มีทักษะการคิดสร้างสรรค์ตามช่วงวัย
2.จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีทักษะชีวิต  สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
3.จัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามศาสตร์พระราชา
4.พัฒนาศักยภาพครูให้เป็นครูมืออาชีพ
5.พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพพื้นฐานการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

เป้าหมายของโรงเรียน (School Goals)
1.ผู้เรียนอ่านและเขียนได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.ผู้เรียนผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย
3.ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา
4.ผู้เรียนมีทักษะชีวิต  และสามารถดำรงตนอย่างมีความสุข
5.ครูจัดกิจกรรมบูรณาการโดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
6.ครูพัฒนาตนเอง  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เป็นครูมืออาชีพ
7.โรงเรียนบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

สีประจำโรงเรียน  : ขาว – น้ำเงิน

ข้อมูลทั่วไป

 • สถานศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด
 • ตั้งอยู่เลขที่ 9 หมู่ที่ 12 ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57340

ติดต่อ

 • ติดต่อ ธุรการโรงเรียน
  โทรศัพท์ 053-797002
  E-mail  : tatalad_58@hotmail.com
 • Web Master
  G-Mail : tatalad2016@gmail.com

สังกัด

 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

เปิดสอน

 • ระดับอนุบาล 1 – 3
 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 3

เขตพื้นที่บริการการศึกษา

 • หมู่ที่ 2 , 3 , 12 , 16 , 20 ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย  มีเนื้อที่ 20 ไร่ 3 งาน 64 ตารางวา

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ตั้งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2500

เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2502 ตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1 – 4

พ.ศ.2520 เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6

วันที่ 16 พฤษภาคม 2535 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ปีการศึกษา2539 ได้รับอนุญาตให้เข้าโครงการโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา

วันที่ 1 กรกฎาคม 2545 ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนประกันคุณภาพการศึกษาและเป็น โรงเรียนยุวทูตความดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดชมหาราช

วันที่ 7 กรกฎาคม 2546 พระราชบัญญัติระเบียบราชการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้โรงเรียนขึ้นสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4

วันที่ 16 มีนาคม 2550 ได้รับการคัดเลือกจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 2

วันที่ 3 มีนาคม 2552 ได้รับการประเมินให้เป็นโรงเรียนต้นแบบในฝัน รุ่นที่ 2 จากคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 1 มกราคม 2551 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ ( SBM )

วันที่ 2 มิถุนายน 2553 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานเงินเพื่อก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียน

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารพระราชทาน (เฉลิมพระเกียรติ 37– 38 )

ปัจจุบันอาคารดังกล่าวใช้สำหรับกิจกรรมแหล่งเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนและที่ประชุมจนถึงปัจจุบัน

รายนามผู้บริหารโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด

1. นายทองเย็น มหาวงศ์นันท์  2500 – 2505  ครูใหญ่

2. นายสุริยา ศรีสวัสดิ์             2505 – 2516  ครูใหญ่

3. นายประสันต์ เหล่าภัคดี      2516 – 2518  ครูใหญ่

4. นายสำเร็จ ภูมินิคม             2518 – 2519  ครูใหญ่

5. นายเทิดศักดิ์ จุฬากุล         2519 – 2528   อาจารย์ใหญ่

6. นายโชติ เหล่าหล้า            2528 – 2529   รักษาการอาจารย์ใหญ่

7. นายวานิช อัมรินทร์            2529- 2543     ผู้อำนวยการโรงเรียน

8. นายจำนง ฟูเจริญ              2543 –2553    ผู้อำนวยการโรงเรียน

9. นายฉัตรพล นันทะเสน       2553–ปัจจุบัน  ผู้อำนวยการโรงเรียน