ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
3
4
7
1
อนุบาล 3
6
3
9
1
รวม อนุบาล
9
7
16
2
ประถมศึกษาปีที่ 1
8
13
21
1
ประถมศึกษาปีที่ 2
13
9
22
1
ประถมศึกษาปีที่ 3
10
10
20
1
ประถมศึกษาปีที่ 4
11
5
16
1
ประถมศึกษาปีที่ 5
9
12
21
1
ประถมศึกษาปีที่ 6
6
11
17
1
รวมประถม
57
60
117
6
มัธยมศึกษาปีที่ 1
15
7
22
1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
15
17
32
1
มัธยมศึกษาปีที่ 3
14
20
34
1
รวมมัธยมต้น
44
44
88
3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 5
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
110
111
221
11
 

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563